GA Live


Openbaring 2:12-17

 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft:
 2. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.
 3. Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.
 4. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.
 5. Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.
 6. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

Aanbidding met het Woord

Openbaring 2:12-17
En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft: Ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont. Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

 • Twee issues: De Heer moedigt de gemeente aan om vol te houden tijdens verdrukking en vervolging, en dringt erop aan om weerstand bieden aan (een leer die goedkeuring verleent aan) de verleidingen van de cultuur.
 • Het Woord van God is bedreigend voor wie het negeren, maar voedsel voor Wie zich bekeren.
 • Wie vasthouden aan Zijn Naam, geeft Hij ook een naam met Hem.
 • De satan: is geen naam maar een functie: de aanklager

Mattheüs 13:20-23 Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 21 Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. 22 En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Bij wie
in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.

Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft.

    Pergamus = Burg(t)/Citadel. Uit deze stad kwam perkament, waar boekrollen van gemaakt werden. Het was de hoofdstad van keizerverering buiten Rome en vele andere heidense cultussen.
    Deze stad had het zeldzame recht de doodstraf toe te passen. Een Romeinse official die een Romphaia (zwaard) mocht dragen, had de macht over leven en dood.
    Jezus, de Waarheid, de spreker van Waarheid. Hij is het Woord van God en Zijn spreken is het Woord van God zelf. Hij oordeelt op basis van het Woord. In waarheid en gerechtigheid.
    Dit zwaard dood wie het weerstaan, maar brengt leven voor wie het ontvangen.

Openbaring 19:15,21 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 21 En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is. U houdt vast aan Mijn Naam, en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.

Ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de satan is.

1 Johannes 5:19 Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt.

Efeze 2:2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is
in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

2 Korinthe 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Johannes 14:30 Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij.

U houdt vast aan Mijn Naam,

 • Wie Ik ben: De Messias, de aangewezen Koning en Rechter, de Zoon van God
 • Positie van verhevenheid.
 • Hoe Ik ben: Jezus’ hart en karakter. Het kennen van wie en hoe Hij is.
 • Naam is identiteit

Johannes 1:12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van
God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Johannes 6:68-69 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 69 En wij hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van
de levende God.

Filippenzen 2:9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam,

Hebreeën 1:4 Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen
heeft, voortreffelijker is dan die van hen.

Psalm 9:11 Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie
U zoeken.

Psalm 25:11  Omwille van Uw Naam, HEERE, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot.

Exodus 34:5-7 Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit. 6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

en u hebt het geloof in Mij niet verloochend, (zelfs niet in de dagen van Antipas, Mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de satan woont.)

    Geloof in = vertrouwen op, loyaliteit en trouw aan, overgave aan (doorgaand)
    Verloochend = ontkend, terugdeinzen in angst.
    Getuige = Martyr (grieks), waar ons woord martelaar vandaan komt.

Markus 8:38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.

Hebreeën 3:14 Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden,

2Timotheüs 4:7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.

Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nikolaïeten en dat haat Ik.

 • De leer van = onderwijs van christelijke leiders, herders, profeten
 • Onderwijs dat mensen vertrouwen geeft om immoraliteit en duistere zaken in hun leven toe te laten, alsof dat geen probleem is voor God.
 • Ik heb tegen u… dat haat Ik. Jezus, die van Zijn gemeente houdt, gaat de confrontatie aan met alles wat de liefde in de weg staat. Zijn toewijding aan recht en gerechtigheid zijn onbuigzaam. Hij is niet tolerant!
 • Nicolai vertaald: Hij die heerst over de mensen. Mogelijk de leer van waar de een boven de ander staat. Leiderschap niet zoals Jezus het voorleefde.

2Petrus 2:1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf.

1Timotheüs 6:3-5 Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in overeenstemming is met de godsvrucht, 4 dan is hij verwaand, weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twist vragen en woordenstrijd. Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige verdachtmakingen, 5 voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij
denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen.

1 Korinthe 10:18-22 Let op het Israël naar het vlees: hebben niet zij die de offers eten, gemeenschap met het altaar? 19 Wat zeg ik hiermee dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgodenoffer iets is?
20 Nee, ik zeg dit omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God, en ik
wil niet dat u met de demonen gemeenschap hebt. 21 U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken én de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heere én aan de tafel van de demonen. 22 Of willen wij de Heere tot jaloersheid verwekken? Wij zijn toch niet sterker dan Hij?

Mattheüs 20:25-28 En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.

Johannes 13:12-16 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.

Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

Bekeer u. En zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal Ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van Mijn mond.

1 Korinthe 11:31-32 Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden.
32 Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden.

1 Korinthe 5:3-5 Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, 4 in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, 5 over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus.

Openbaring 19:11,15 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid… 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Jakobus 4:4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven

Deuteronomium 8:3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.

Johannes 6:32-35 Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tegen Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. 35 En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt

1 Johannes 3:2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Jesaja 56:4-5 Want zo zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: 5 Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven,  beter dan die van zonen en dan die van dochters; een
eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, een naam die niet uitgewist zal worden.

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Archief GA Live

AmwW // Openbaring 2:8-11 // Brief aan Smyrna

En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, Die dood is geweest en weer levend is geworden:Ik ken uw werken, verdrukking en armoede – u bent echter rijk – en Ik ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 2:1-7 (2) // Brief aan Efeze

Openbaring 2:1-7 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 2:1-7 // Brief aan Efeze

Openbaring 2:1-7 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 1:5b // Koning der Koningen, die ons lief heeft en gewassen heeft in zijn bloed

Openbaring 1:5b …Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed… Download de notes PDF - DOCX Bekijk de notes Aanbidding met het Woord Openbaring 1:5b … de ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 1:5a // Jezus de Christus, Getrouwe Getuige, Eerstgeborene uit de doden.

Openbaring 1:5a … Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden… Download de notes PDF - DOCX Bekijk notities Aanbidding met het Woord Openbaring 1:5a … Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 1:17-19 (Deel 2) // Jezus zien

Openbaring 1:17-19 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 1:17-19 (Deel 1) // Jezus zien

Openbaring 1:17-19 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 1:16 // Jezus’ rechterhand, mond en gezicht

Openbaring 1:16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Download notities PDF - DOCX Bekijk notities   AmhW Woord: ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 1:15 // Jezus’ voeten als brons en stem als vele wateren.

Openbaring 1:15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Download notities PDF - DOCX Bekijk notities Aanbidding met het Woord Openbaring 1:15 15 en Zijn ...
Verder Lezen

AmwW // Openbaring 1:14 // Jezus’ haar en hoofd zuiver wit en ogen als een vuurvlam.

Openbaring 1:14 en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, Download notities Download de notes PDF - DOCX Bekijk notities Aanbidding met het Woord Openbaring 1:14 14 en Zijn ...
Verder Lezen

Inschrijven Nieuwsbrief GA