Essentiële Nieuwtestamentische gebeden en profetische beloften

(onderstreping en commentaar tussen de Bijbelverzen toegevoegd voor uitleg. HSV tenzij anders vermeld)

(Ef. 1:17-19) Gebed om openbaring van Jezus’ schoonheid, voor transformatie van ons hart, zodat we zullen wandelen in onze roeping en bestemming door Gods kracht.
17 opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het (recht, zoals Hij écht is) kennen van Hem, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand (hart), om te weten (ervaren) wat de hoop van Zijn roeping (zekerheid/ helderheid van Gods bestemming van ons leven) is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, (onze bestemming om Jezus’ erfenis te zijn) 19 en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, overeenko mstig de werking van de sterkte van Zijn macht…

 

(Ef. 3:16-19) Gebed om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen, zodat Jezus’ Aanwezigheid manifest wordt, waardoor we Gods liefde gaan ervaren.
16 opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woont (Zijn tegenwoordigheid merkbaar maakt) en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, 18 opdat u ten volle zou kunnen begrijpen (je eigen maken, ervaren), met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, 19 en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

 

(Fil. 1:9-11) Gebed dat Gods liefde overvloedig in ons zal zijn, door het kennen van God, met als resultaat gerechtigheid in ons leven.
9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in (rechte) kennis (van God) en alle fijngevoeligheid, 10 opdat u kunt onderscheiden (herkennen, verheugen in) wat wezenlijk is, opdat u oprecht (zonder compromissen) bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.

 

(Kol. 1:9-11) Gebed om Gods wil te kennen, om vruchtbaar in de bediening te zijn en gesterkt te worden door intimiteit met God.
9  …dat u vervuld mag worden met de (rechte) kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig (toegerust en in geestelijke volwassenheid), Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de (rechte) kennis van God, 11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

 

(Rom. 15:5-6) Gebed om eenheid in de Gemeente in een stad of regio.
5 En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus, 6 opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.

 

(Rom. 15:13) Gebed om vervult te worden met bovennatuurlijke vreugde, vrede en hoop (vertrouwen).
13 De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

 

(1 Cor. 1:5-8) Gebed om verrijkt te worden met al de gaven van de Geest, inclusief bekrachtigde prediking en profetische openbaring.
5 …dat u in alles rijk geworden bent in Hem: in alle woord (gezalfde prediking en zang) en alle kennis (profetische openbaring), 6 zoals het getuigenis van Christus onder u bevestigd is, (door wonderen) 7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, 8 die u ook zal bevestigen tot het eind toe, zodat u onstraffelijk bent op de dag van onze Heer Jezus Christus.(Telosvertaling)

 

(1 Thess. 3:10-13) Gebed voor het vrijkomen van genade om de Gemeente tot volwassenheid te brengen, in het bijzonder om overvloedig te zijn in liefde en heiligheid.
10 Wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig …(dat God Zijn Geest en genade geeft) om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. 12 En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen… 13 opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader…

 

(2 Thess. 1:11-12) Gebed om waard te zijn (klaar, toegerust, geestelijke volwassen zijn) om te wandelen in de volheid van onze bestemming in God.
11 Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht (ons klaarmaakt voor de roeping) en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid (plannen voor ons) en het werk van het geloof met kracht volbrengt, 12 opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus.

 

(2 Thess. 3:1-2) Gebed dat het Woord in de stad toe zal nemen in invloed (effectiviteit) wanneer God Zijn kracht eraan verleend. (verg. Handelingen 6:7, 12:24, 13:12, 13:48, 19:20)
1 Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn (snelle) loop mag hebben (snel aan invloed zal toenemen) en verheerlijkt mag worden (bevestigd met apostolische kracht en wonderen), zoals ook bij u, 2 en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen…

 

(2 Thess. 3:5) Gebed om de primaire focus op Gods liefde en Jezus’ toewijding in de harten van gelovigen, (waardoor onze liefde en volharding als antwoord toenemen).
5 De Heer nu moge uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. (Telosvertaling)

 

(Rom. 10:1) Gebed dat Israël tot Jezus komt en gered wordt.
1 Broeders, de wens van mijn hart en mijn gebed voor hen (Israël) tot God is, dat zij behouden worden.

 

(Kol. 4:2-4) Gebed dat God een deur voor evangelisatie opent, door het bekrachtigen van het Woord. (verg. 1 Cor. 16:9, 2 Cor. 2:12, Hand. 14:27, 16:14, Luk. 24:45, Openb. 3:8)
2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. 3 Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken.., 4 opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.

 

(1 Thess. 5:23-24) Gebed om de kracht van de Heilige Geest tot volle heiliging.
23 Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen geheel uw geest, en ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.(Telosvertaling)

Calender

20 mei 2024
 • Let op: gebedstijd vervalt
  20:00 - 21:30
22 mei 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
23 mei 2024
 • Aanbidding met het Woord
  20:00 - 21:30
27 mei 2024
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
29 mei 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
30 mei 2024
 • Aanbidding met het Woord
  20:00 - 21:30
31 mei 2024
 • Gezamenlijke voorbede (Romeinen 10:1)
  11:00 - 12:30
3 juni 2024
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
5 juni 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
10 juni 2024
 • Voorbede: “Gelovigen in de regio” (Apostolische (NT) gebeden)
  20:00 - 21:30
12 juni 2024
 • Voorbede: “Wakker en waakzaam” (Mattheüs 24)
  07:30 - 08:30
13 juni 2024
 • Aanbidding met het Woord
  20:00 - 21:30

Inschrijven Nieuwsbrief GA

Meedoen?

Er zijn twee manieren waarop je wellicht betrokken kunt zijn bij wat God op dit gebied in Amersfoort doet. Namelijk door te komen en mee te aanbidden, te bidden, te zoeken, te werken. Maar ook door te investeren met financiën. Want bouwen kost tijd, energie én geld, maar Zijn huis is dat meer dan waard!

Gebedshuis Amersfoort functioneert onder Stichting GA, die een ANBI status heeft. Je giften zijn dus volgens de regels van de Belastingdienst aftrekbaar.

Tijden van gebed »

Contact

Bezoekadres:

Rossinistraat 7, Amersfoort!
IBAN: NL93 ABNA 0528 2762 12
ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar
Email: Contactformulier