Geplaatst door & opgeslagen onder AmhW, De schoonheid van Jezus, Live.

Openbaring 2:1-7

1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:
2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn.
3 En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.
4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.
6 Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat.
7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

Aanbidding met het Woord

Ontmoeting met de schrijver van de brief aan Efeze


Maak het persoonlijk, niet alleen de complimenten, maar ook de waarschuwingen. De eeuwige beloningen zijn voor hen die horen (luisteren) en overwinnen.

Openbaring 2:1-7

1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt:
2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn.
3 En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.
4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.
5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.
6 Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat.
7 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt

Jezus bevestigd opnieuw zijn totale betrokkenheid bij en zorg voor Zijn Gemeente, evenals voor degenen die Hij geroepen heeft om Zijn gemeente te dienen. Hij is zo dichtbij en beoordeelt dus niets van veraf. Ieder die door Hem geroepen is, is in Zijn hand. Niet alleen positief, veilig, maar ook ondergeschikt, en van Zijn bevestiging of afkeur afhankelijk.
Openbaring 1:20 Het geheimenis van de zeven sterren die u in Mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de boodschappers (vertegenwoordigers?) van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.
Efeze 5:29-32 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30 Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31 Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.
Mattheüs 18:20 Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
Mattheüs 25:19-30 19 Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen… 21 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar… 26 Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar… 30 En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis…


Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. …Maar dit hebt u vóór, dat u de werken van de Nikolaïeten haat, die ook Ik haat...

 

Ik ken uw werken…

 • Het woord kennen hier, is in het Grieks het woord ‘eido’, wat letterlijk zien betekent. Letterlijk vertaald zegt Hij: “Ik heb jullie werken gezien…”.
 • Maar het woord wordt vaak vertaald met begrijpen, inzicht hebben in, onderscheiden, bewust zijn van, beschouwen. De meeste van deze woorden zijn ook in het Nederlands aan ‘zien’ gerelateerd.
 • Het getuigd van Zijn diepe, nauwe betrokkenheid en volkomen begrip van wat er zich in mensen afspeelt. Hij doorgrond en kent ons, zowel in de goede als in de slechte kanten van ons leven.

Hebreeën 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Openbaring 2:23 ... en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.
Psalm 139 1 HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd… 23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,          beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

Werken – inspanning – volharding – slechte mensen niet verdragen – mensen die zichzelf titels geven durven beoordelen – verdragen – volharding – ingespannen om Mijn Naam.

 • Kan dit van ons gezegd worden?
 • Als we voor onze Meester komen, wat is dan Zijn beoordeling van ons leven?
 • Leven voor de evaluatie van Eén! Leven voor de beoordeling van één Persoon!
 • Nikolaïeten: Betekenis naam: Hij die heerst over de mensen

Lukas 6:46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot.
Romeinen 14:10 … Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.
2 Korinthe 5:9-10 Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Om Mijn Naam

 • Het draait om wie Hij is. Zijn Naam = Zijn karakter en wezen.

dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn.

Handelingen 20:17-35 17 Maar hij (Paulus) stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen… 28 Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde… 29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan… 33 Ik heb niemands zilver of goud of kleding verlangd.
1 Korinthe 5:11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken.

Uw eerste liefde verlaten…

 • Hem liefhebben is het eerste en grote gebod
 • Zijn liefde is de eerste liefde, die van ons is respons
 • Hem liefhebben is onlosmakelijk verbonden aan Zijn woorden. Gehoorzaamheid zonder liefde is leeg, mist zijn doel. Liefhebben zonder gehoorzaamheid is geen echte liefde.
 • Wij, de gelovigen, de Gemeente zijn Jezus’ bruid. We zijn geschapen voor liefde. Als we de bruiloft uit het oog verliezen, verliezen we ons bestaansrecht.
 • Is je focus op je hart of op je imago?
 • Verlaten! Niet verloren…

Markus 12:30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.> Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
1 Johannes 4:19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Johannes 15:9-10 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 10. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
Johannes 14:21, 24 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren… 24. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.
Mattheüs 22:1-14 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, 3 en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen… 10 En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.
Openbaring 19:7-9 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
1 Korinthe 13 2 … maar had ik de liefde niet, dan was ik niets. 3 … het baatte mij niets.

Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken.

 • Kies bewust voor die dingen, voor die werken die je hart terugbrengen in echte liefde. Welke sleutels geeft God in Zijn Woord daarvoor? Welke dingen hebben eerder in je leven het slot van je hart opengemaakt? Doe die dingen!

Hosea 2:1-22 5 Daarom, zie, Ik ga uw weg met dorens omheinen, Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. 6 Zij zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen; hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal zij zeggen: Ik ga, ik keer terug naar mijn vorige (eerste) Man, want toen had ik het beter dan nu... 13 Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken. 14 Ik zal haar daarvandaan …  geven, … als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. 15 Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! … 18 Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. 19 In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen.
Lukas 15:11-32 14 En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden… 17 En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. 18. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan.
Psalm 103:2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
2 Petrus 3:1-2 Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. In beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, 2 opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is.

Bekeer u.

 • “breek met het leven dat je nu leidt” (NBV).
 • Draai je om
 • Niet maar 1 keer als je christen word, maar een levensstijl.

1 Johannes 1:8-10 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.
Lukas 3:8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering…
Handelingen 26:20 maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.

Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

 • Jezus komt en neemt de kandelaar weg. Hij persoonlijk. Het is geen ‘geestelijk prinicpe’ of het werk van mensen…
 • Als we niet luisteren naar Jezus zijn correctie, zijn we geen gemeente (meer) van hem.

Mattheüs 5:14-16 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. 15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn. 16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Johannes 5:33-35  U hebt mensen naar Johannes gestuurd, en hij heeft van de waarheid getuigd. 35 Hij was de brandende en lichtgevende lamp, en u hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen.
1 Johannes 2:15-17 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
1 Petrus 4:17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?


 

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

 • Heb je oren?

Mattheüs 13:19-23 Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. 20 Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. 21 Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; en als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. 22 En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoudig.
Mattheüs 7:24-26 Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; 26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;

Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.

 • Terugkeer naar de eerste liefde betekent terugkeren naar de Tuin, naar de Boom van Leven, naar de plek waar Jezus Zijn bruid (mensheid) maakte en het eerste huwelijk creëerde als beeld van Zijn beloofde bruid. De Boom van Leven is eten van Jezus, intimiteit met Hem, die de bron van eeuwig leven is!
 • Hooglied: Gevoed worden door Hem, Zijn banket

Genesis 2:9, 3:22 En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof… 3:22 … van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!
Openbaring 22:1-2,14 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.
Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.
Genesis 2:8-25 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had… 21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. 23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. 24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. 25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.
Efeze 5:31-32 … Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32 Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.