Geplaatst door & opgeslagen onder AmhW, De schoonheid van Jezus, Live.

Openbaring 1:15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.

Aanbidding met het Woord

Openbaring 1:15

15 en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.

en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven …

Zijn voeten:
 • Zijn wandel,
 • Zijn manier van functioneren,
 • Zijn keuzes
 • Standvastigheid
Psalm 116:8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Spreuken 1:10-16 Mijn zoon, als zondaars jou willen verleiden, bewillig er dan niet in… 15. Mijn zoon, ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad, 16 want hun voeten snellen naar het kwaad en zij haasten zich om bloed te vergieten. Psalm 119:133 Laat mijn voetstappen vaststaan in Uw woord, laat geen enkel onrecht over mij heersen. Spreuken 4:24-27 Doe weg van jou valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. 25 Laten je ogen recht vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. 26 Baan het  spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. 27 Wijk niet af naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!
 • De uitvoering van het oordeel.
 • Het overwinnen van het kwaad, alle vijanden
 • Ten uitvoer brengen van heerschappij
Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen. Psalm 18:38-39 Ik vervolgde mijn vijanden en haalde hen in; ik keerde niet terug, totdat ik hen vernietigd had. 39 Ik verpletterde hen, zodat zij niet meer konden opstaan; zij vielen onder mijn voeten. Psalm 110 1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten. 2 De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden… 5 De Heere is aan Uw rechterhand, Hij verplettert koningen op de dag van Zijn toorn. 6 Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Psalm 8:5-7 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd… Hebreeën 2:8-9 alle dingen hebt U onder Zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, 9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Jesaja 66:1a Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten
 • Boodschap die door lieflijke voeten gebracht wordt. (Deze boodschap is beproefd en kostbaar gebleken!)
 • De voeten van degene die gezonden is…
Jesaja 52:7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen die tegen Sion zegt: “Uw God is Koning.” Romeinen 10:15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! Johannes 6:39-40 En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. 40 En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 17:25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij gezonden hebt. als blinkend koper:
 • Andere vertaling: als fijn brons of wit brons. Legéring van zilver en goud en koper, of van koper met zink = wit brons.
 • Sterk en mooi metaal. Heldere witte/lichte kleur (vandaar ‘blinkend’). Als het zilver/goud/koper is, gaat het om een metaallegering die net zo kostbaar geacht werd als goud.
 • Deze edele metalen doorstaan de test van het vuur. 
1 Korinthe 3:12-13 Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
 • Contrast met de voeten van leem/ijzer mengsel in Daniël 2
Daniël 2:41-44 Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. 42 En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. 43 Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem – ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. 44 In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden.
gloeiend gemaakt in een oven:
 • Vlammend gemaakt. Zoals licht metaal schittert en verblind met vuur eromheen
 • Witheet gemaakt
 • Rood-gloeiend gemaakt. Metaal, dat zo heet is dat het rood
 • Dezelfde uiterlijke verschijning die Ezechiël zag toen hij de Heer zag op Zijn troon.
Ezechiël 1:26-28 En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. 27 Toen zag ik iets als de schittering van edelmetaal, rondom vanbinnen als het uiterlijk van vuur. Vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar boven, en vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden, zag ik iets als het uiterlijk van vuur met een lichtglans eromheen. 28 Zoals het uiterlijk van de regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de HEERE. Toen ik dat zag, wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde, en ik hoorde de stem van Iemand Die sprak.
 •  In het vuur van beproeving gebracht. Beproefd en zuiver gebleken.
1 Petrus 1:7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Zacharia 13:9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen ben het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft… Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren

Zijn stem

 • Alles wat Hij zegt
 • Geluid voortgebracht door de adem: de Geest die in Hem is komt daardoor tot uiting.
Psalm 29:3-9 De stem van de HEERE klinkt over de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren. 4 De stem van de HEERE is vol kracht, de stem van de HEERE is vol glorie. 5 De stem van de HEERE breekt de ceders, ja, de HEERE verbreekt de ceders van de Libanon. 6 Hij doet de Libanon huppelen als een kalf en de Sirjon als een jonge, wilde os. 7 De stem van de HEERE hakt vurige vlammen uit de wolken. 8 De stem van de HEERE doet de woestijn beven, de HEERE doet de woestijn Kades beven. 9 De stem van de HEERE doet de hinden jongen werpen en ontschorst de wouden; maar in Zijn tempel zegt eenieder: Hem zij de eer! Jeremia 10:6-13 Niemand, HEERE, is U gelijk, groot bent U en groot is Uw Naam in sterkte. 7 Wie zou U niet vrezen, Koning van de heidenvolken? Want dat komt U toe. Immers, onder al de wijzen van de heidenvolken en in heel hun koninkrijk is niemand U gelijk… 10. De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning. Voor Zijn grote toorn beeft de aarde, de heidenvolken kunnen Zijn gramschap niet verdragen. 11 Dit moet u tegen hen zeggen: De goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder deze hemel vergaan. 12 Hij maakte de aarde door Zijn kracht, grondvestte de wereld door Zijn wijsheid, Hij heeft de hemel door Zijn inzicht uitgespannen. 13 Als Hij Zijn stem laat klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel. Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde. Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt. De wind brengt Hij uit Zijn schatkamers tevoorschijn.  
 • Met de stem maak/zoek je contact met anderen. Daardoor hoor je wat leeft in iemands hart.
Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Johannes 10:16,27 16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder… 27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
 • Autoriteit in Zijn stem.
Deuteronomium 4:36 Vanuit de hemel heeft Hij u Zijn stem laten horen om u gehoorzaamheid bij te brengen, en op de aarde heeft Hij u Zijn grote vuur laten zien, en u hebt Zijn woorden gehoord vanuit het midden van het vuur. Psalm 68:33 Koninkrijken van de aarde, zing voor God; zing psalmen voor de Heere, Sela 34 Die rijdt door de aloude hemel der hemelen; zie, Hij laat Zijn stem klinken, een stem met macht. Joël 2:11 En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? klonk als het geluid van vele wateren
 • Het waterbad van het Woord
Efeze 5:25-26 … zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,
 • Vele wateren, veel facetten, rijk in kleur en klank en kracht. Zo veelkleurig als de volken.
 • Zeggenschap over alle volken
Psalm 42:8 Watervloed (diepte) roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan. Openbaring 19:6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Psalm 46:7 De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg.